วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552

บทที่ 4 กระบวนการออกแบบทำต้นฉบับ

กระบวนการออกแบบการทำต้นฉบับ
การผลิตงานออกแบบกราฟิกต้นฉบับจัดได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการทำงานด้านแบบเป็นอย่างยิ่ง เพราะงานต้นแบบหรือต้นฉบับอาร์ตเวิร์ค (Art Work) จะเป็นแม่แบบสำหรับกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่อไป ถ้าต้นฉบับอาร์ตเวิร์คที่ความถูกต้อง สมบูรณ์ ประณีต เรียบร้อยและชัดเจน ก็จะทำให้งานที่ผลิตหรือพิมพ์ขึ้นมามีความสมบูรณ์และสวยงามด้วย การทำงานออกแบบต้นฉบับจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิถีพิถันทุกขั้นตอน
ข้อพิจารณาก่อนทำการออกแบบต้นฉบับ
1)พิจารณารูปแบบสื่อที่จะต้องดำเนินการ
2)พิจารณาถึงแนวคิดที่จะนำเสนอ
-การนำเสนอข้อมูลโดยทางตรง
-การนำเสนอข้อมูลโดยทางอ้อม
3)พิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภค
4)พิจารณาถึงกระบวนการผลิต
-ต้นฉบับลักษณะลายเส้น
-ต้นฉบับลักษณะลายสกรีน
5)การพิจารณาเงื่อนไขปัจจัยการผลิต

การวางแผนการออกแบบ
แผนการออกแบบที่ดีย่อมมีผลทำให้ส่งเสริมการทำงานเกิดประสิทธิภาพได้อย่างดีเยี่ยม การวางแผนจะช่วยขจัดปัญหาการทำงาน ความบกพร่องการผิดพลาดซึ่งอาจเกิดได้ทุกขั้นตอนของการทำฝาน แผนการทำงานออกแบบกราฟิกจะเริ่มตั้งแต่การนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมขึ้นมาทำการวิเคราะห์สรุปเพื่อหาแนวทางการนำเสนอลักษณะข้อมูลมาจากหลายช่องทางและมีความหลากหลาย
1) การวิเคราะห์ข้อมูล
ก.)การวิเคราะห์ตัวสินค้า
ข.)การวิเคราะห์ความนิยมจากกลุ่มเป้าหมาย
ค.)การวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาสินค้า
ง.)การวิเคราะห์คู่แข่งขัน

2) หลักการออกแบบเบื้องต้น
ก.)การสร้างดุลยภาพ
ข.)คำนึงถึงสัดส่วน
ค.)พิจารณาต่อเนื่องหรือจังหวะ
ง.)การสร้างเอกภาพ
จ.)การเน้น

3) ความคิดสร้างสรรค์
ในการทำงานออกแบบให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงผู้ออกแบบจะต้องขบคิดปัญหาและกำหนดแนวทางการทำงานได้อย่างรัดกุม ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบคือ การกำหนดความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดสร้างสิ่งแปลกใหม่ ให้ท้าทาย น่าสนใจ น่าติดตาม น่าเชื่อถือและอยากปฏิบัติตาม
*ยุทธวิธีของการคิดสร้างสรรค์
1.สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
2.เหมาะสมกับหลักจิตวิทยา
3.มีความกล้าหาญที่จะสร้างสิ่งแปลกใหม่
4.มีความรอบคอบก่อนตัดสินใจ
5.มีแนวคิดใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธวิธี
6.ต้องมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน

4)การทำอาร์ตเวิร์คในงานกราฟิก
-การรวบรวมข้อมูล
-กำหนดแนวคิดเบื้องต้น
-การร่างแบบสเก็ต
-การกำหนดรูปแบบเลย์เอาท์

5)การทำต้นฉบับ
-ความถูกต้อง
-ความสวยงาม
-ความประณีต
-คำสั่งพิเศษ